Werken bij

De Main Support Base Vliegbasis Woensdrecht valt onder het Ministerie van Defensie en is een veelzijdige organisatie met uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris

Defensie hanteert 16 verschillende salarisschalen. Het salarisschaal hangt af van het niveau van de functie.

Vakantie-uitkering

In mei ontvang je een vakantie-uitkering. Deze bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris.

Eindejaarsuitkering

Je ontvangt in december een eindejaarsuitkering die 6,2% van het bruto jaarsalaris bedraagt.

Beloningen

Defensie kent verschillende beloningsinstrumenten, zoals een:

- geschenk;
- geldelijke beloning;
- functioneringsgratificatie;
- extra periodiek;
- functioneringstoelage.
- overwerk

Toelage onregelmatige dienst
Dit is een vaste maandelijkse toelage voor het (vrij) regelmatig verrichten van werkzaamheden volgens een vastgesteld rooster op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

Consignatie
Dit is een toelage voor het (vrij) regelmatig bereikbaar en beschikbaar moeten houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten.

Tegemoetkoming woon-werkverkeer

Woon je meer dan 10 kilometer van je werkplek, dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer.

Pensioen

Je bouwt pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Op jouw verzoek neemt het ABP in principe alle pensioenaanspraken over die je elders hebt opgebouwd.

Bij Defensie is de regeling voor Flexibel pensioen en uittreden van kracht. Deze regeling is erop gericht dat de burgermedewerker op 62-jarige leeftijd kan stoppen met werken. Eerder of later is ook mogelijk.

Ziektekosten

Je ontvangt een tegemoetkoming in de premie en de wettelijke heffingen verschuldigd voor een particuliere ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming wordt naar keuze maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks uitbetaald.

Arbeidsduur rooster

De roosters bij Defensie zijn gebaseerd op een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week.

Flexibele arbeidsduur

Voor ambtenaren met een rooster dat is gebaseerd op gemiddeld 38 uur per week, bestaat de mogelijkheid om de arbeidsduur van het rooster, voor de duur van telkens één kalenderjaar, met 2 uur te verlengen of te verkorten.

Vakantie en verlof

Het aantal dagen vakantie per kalenderjaar is afhankelijk van de leeftijd en de salarisschaal. De full-time burgermedewerker krijgt per kalenderjaar minimaal 23 dagen vakantie. In speciale gevallen kan recht bestaan op buitengewoon verlof, bijvoorbeeld bij examen en huwelijk.

Sportfaciliteiten

Op de vliegbasis Woensdrecht is een sportaccommodatie beschikbaar, waarvan de medewerkers buiten werktijd gebruik kunnen maken.

Deeltijd

Je kunt op aanvraag in deeltijd gaan werken.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

De vrouwelijke burgermedewerker krijgt in verband met haar bevalling zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof vangt aan zes weken voor de bevalling. Het bevallingsverlof duurt tien weken vanaf de bevalling.

Ouderschapsverlof

Je kunt voor de verzorging en opvoeding van een kind jonger dan acht jaar verlof aanvragen. Over dat verleende verlof behoudt je 75% van je salaris. Het verlof bedraagt maximaal de helft van de arbeidsduur per week en dat maximaal zes aaneengesloten maanden lang. Een andere invulling is ook mogelijk.

Kinderopvang

Defensie heeft een aantal plaatsen voor kinderopvang gekocht. Hier kun je onder betaling van een ouderbijdrage gebruik van maken. Het gaat hierbij om kinderopvang in kinderdagverblijven en bij gastoudergezinnen.